Priser

Alle priser er uten merverdiavgift. Det faktureres pr. løpemeter og alle kvadratmeter priser er da å forstå som veiledende.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 15 dager.

Lengdetillegg

Ved levering av trelast i bestemte lengdegrupper opp til 5,8 m regnes 15% tillegg. For lengder over 5,8 m avtales priser. For Skjåkpanel Spesial og Skjåkpanel Villmark er tillegget 25 %.

Salgspant

De leverte varer forblir Skjåk Trelast A/S sin eiendom inntil det er fullt betalt. Aksept eller annen forpliktelse anses ikke som betaling før den er helt innløst. Eventuelle reklamasjoner må skje straks etter varens mottakelse. Ved for sen betaling utregnes 1,0 % rente pr. påbegynt måned.

Reklamasjon

Eventuell reklamasjon må skje før montering, og senest innen 8 dager etter mottakelsen. Ingen vare blir tatt i retur, med mindre dette på forhånd er avtalt med Skjåk Trelast A/S

Feilbestilling

Trelast som må taes i retur på grunn av feilbestilling, faktureres med min. 10 % av varens verdi.